Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

JamesEvans
19:17

JamesEvans
13:16
8821 33ce 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viasilence89 silence89
JamesEvans
13:16
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89

May 21 2017

JamesEvans
10:33
In You is all I need. 

May 19 2017

JamesEvans
14:39
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
JamesEvans
14:38
JamesEvans
14:07
4258 238c
JamesEvans
14:07
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viagdziejestola gdziejestola

May 15 2017

JamesEvans
20:15
dość.
JamesEvans
20:11
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
20:06
The best portion of your life will be the small, nameless moments you spend smiling with someone who matters to you.
Anonymous 
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakamizelka kamizelka
JamesEvans
20:01
Reposted fromsilence89 silence89
JamesEvans
17:48
5758 ba34 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasilence89 silence89
JamesEvans
17:45
JamesEvans
17:45
2889 f33b
JamesEvans
17:45
8859 535b 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viajoannna joannna
JamesEvans
17:44
Reposted frommeem meem viajoannna joannna
17:44
17:44
17:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl